Jaarverslag Fietsersbond Rheden-Rozendaal 2014-2015

Inleiding

In de verslagperiode hebben enkele grote projecten de aandacht gevraagd van het bestuur , daarbij gesteund door de actieve vrijwilligers daarbuiten. Te noemen zijn: het conept-Fietsveiligheidsplan Rheden ,  de Traverse Dieren (planning en uitvoering) en de snelfietsroute Arnhem-Dieren (route-voorstel). Daarnaast werd de bond geconfronteerd met tussentijds zich aandienende zaken zoals vragen van leden, klachten van burgers, vragen vanuit het gemeentehuis, bestuurswisselingen enzovoort.

Het toont goed aan dat de afdeling een zelfstandige en gewaardeerde positie inneemt in het krachtenveld rondom het  fietsbelang van haar leden én van haar potentiële leden. Dit alles met als grondmotief de 13 doelen die wij hebben vastgesteld in 2012 en die nog altijd door ons worden nagestreefd. Zie daarvoor onze websitedie door onze webmaster Paul van Roekel prima is opgezet en wordt onderhouden.

Fietsveiligheidsplan Rheden

Zoals bekend spreken vrijwel alle politieke programma’s in de gemeente Rheden zich uit voor het belang van een goed fietsklimaat, uit te voeren in fietsvoorzieningen en opkomen voor het fietsbelang. Het was dan ook niet vreemd te merken dat de gemeente het Fietsveiligheidsplan ging opzetten conform het format wat veel gemeenten gebruiken in Nederland, daartoe aangezet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op verzoek van de gemeente heeft onze afdeling daar behoorlijk aan bijgedragen in het verslagjaar: niet alleen een complete inventarisatie van alle nog bestaande (en te verwachten) fietsknelpunten en een inventarisatie van alle overbodige paaltjes (door middel van een GIS-kaart), maar ook een uitgebreide reactie op de conceptteksten van het gemeentelijke Fietsveiligheidsplan in een gesprek met de gemeente op 18 november  2014.  Daarbij kon de afdeling toch veel verbeteringen in de tekst aangeven. Denk hierbij aan infra-maatregelen als verbeterde verkeersregel-installaties, duidelijker bewegwijzering, verbeterde deklagen van fietspaden, enz. enz.

Toch was er teleurstelling over het vervolg: de aanvankelijke toezegging dat het (aangepaste) concept van het plan (inclusief de update van de fietsnota uit 2005) in de gemeenteraad van mei 2015 zou worden behandeld kon door de gemeente niet waargemaakt worden, ondermeer door werkzaamheden voor de Traverse Dieren. Nu is de toezegging dat de nota na de zomer van 2015 zal worden behandeld. Uiteraard zal de afdeling deze ontwikkelingen scherp volgen en indien nodig tijdig actie ondernemen.

Traverse Dieren

Het grootste infrastructurele project sinds jaren in de gemeente is het project Traverse Dieren, een samenwerkingsproject tussen gemeente en provincie. Het definitieve ontwerp werd in dit verslagjaar vastgesteld en de uitvoering kon ter hand worden genomen. Zoals bekend heeft onze afdeling daar al eerder aandacht gevraagd voor de knelpunten (ondermeer bij de oversteek Wilhelminiaweg). Dit heeft geleid tot verbeteringen maar nog niet voldoende. De genoemde oversteek heeft, zo bleek tijdens de uitvoering, onvoldoende capaciteit om de grote stromen fietsers (ondermeer schoolgaande jeugd) goed af te voeren. Onze vrijwilliger Wilco Sjouke heeft zich zeer actief getoond in het monitoren van de uitvoering en het tijdig aandragen van alternatieven voor de oversteek, de problemen met de Beatrixplaan en ook in de communicatie rond het project richting de omwonenden.  Geconcludeerd kan worden dat niet alle knelpunten in de Traverse Dieren zullen worden  opgelost in de uitvoering ervan en dus zullen deze knelpunten in de Fietsveiligheidsnota moeten worden opgenomen volgens de afdeling.

Snelfietsroute Arnhem-Dieren.

Zowel het Ministerie van I. en M als de provincie zetten actief in op het realiseren van snelfietsroutes in de gehele provincie.  De stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft hier ook een actieve rol in vervuld, getuige ondermeer de succesvolle aanleg van de Snelfietsroute Nijmegen-Arnhem, waarvoor onze zusterafdeling Arnhem een belangrijke initiatiefrol én (later) adviesrol heeft vervuld. De voorgenomen opheffing van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft ervoor gezorgd dat een aantal mobiliteitsmedewerkers van de Stadsregio is overgeplaatst naar de provincie. Dit heeft geleid tot diverse provinciale werkgroepen die een snelfietsroute trachten te realiseren.
Eén ervan is de Snelfietsroute Arnhem-Dieren waar onze zusterafdeling Arnhem én onze provinciale vertegenwoordigers Ivo Smit en Gerke Mekkes een belangrijke initiërende rol hebben vervuld.

Een samenwerking van beide Fietsersbond-afdelingen (Arnhem en Rheden-Rozendaal) heeft geleid tot een route-advies aan de provinciale werkgroep voor de Snelfietsroute. Ruwweg kan gesteld worden dat de route de spoorlijn zoveel mogelijk volgt aan beide zijden ervan. Veel onderdelen van de route zijn al gereed maar grote stukken zullen alsnog verbeterd moeten worden. Deze route is beter en fietsveiliger dan een fietsroute die de Arnhemseweg/Velperweg/Hoofdstraat Velp volgt.

Het advies wordt besproken in de provinciale werkgroep waarin ook Fietsersbond-vertegenwoordigers zitten, die het route-advies uiteraard zullen verdedigen.

Overige onderwerpen

Diverse onderwerpen hebben het bestuur bezig gehouden in de afgelopen periode.
Zondermeer positief was volgens het bestuur de voortgang van de verbetering van de fietspaden in het buitengebied (van asfalt naar beton). Ook de aanleg van het recreatieve fietspad in Havikerwaard vervulde een langgekoesterde wens van het bestuur.

Ook de voortgaande aandacht voor de fietsvaardigheidstrainingen voor ouderen, georganiseerd door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid en de gemeenten is positief te noemen, zij het dat het bestuur hierover laat werd ingelicht. Onze actieve vrijwilliger Theo van Hees heeft namens het bestuur de honneurs waargenomen op uitstekende wijze.

Maar naast deze positieve constateringen moesten er ook wat minder positieve onderwerpen worden behandeld, zoals de kruising met de A 348 tussen Velp en Rheden waar een jonge fietser werd verwond en de afdeling verbeteringen in de aanrijroute heeft voorgesteld. Ook enkele klachten die bij de afdeling binnenkwamen (zoals slechte belijning, ondermeer op de Schelmseweg) zijn zoveel mogelijk behandeld door het bestuur, vaak door contact met de gemeenten of de provincie, waar vaak een gewillig oor werd gevonden.

De contacten met de Fietsersbond centraal zijn regelmatig geweest en altijd heeft dit tot goede afstemming geleid. De Algemene Ledenvergadering is door voorzitter Paul Akkerman bijgewoond. Veel aandacht ging daarbij naar de bezuinigingen die de bond moet doorvoeren, zowel in personeel als financiën. In 2015 bestaat de Fietsersbond 40 jaar en dat wordt breed gevierd gezien de positie die de bond voor het fietsbelang heeft.

Bestuur

Het bestuur heeft in de afgelopen periode 5 keer vergaderd bij telkens 1 van de bestuursleden thuis.

De samenstelling is:
Paul Akkerman, voorzitter
Freek te Brinke, secretaris
Anja de Graaf, penningmeester  (tussentijds aangetreden)
Paul van Roekel, webmaster
Rob Weenink, lid
Jan Schuuring, adviseur

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *