Zonder tunnel meer risico voor fietsers

Fietsersbond in actie tegen besluit B&W om af te zien van fietstunnel in Velp

De afdeling Rheden Rozendaal van de Fietsersbond heeft op 6 april onderstaande brief aan het college van B & W en aan de gemeenteraad gestuurd.  De Fietsersbond zal op 12 april ook gebruik maken van het recht op inspreken.

Naar aanleiding van uw beslissing van B&W om af te zien van de aanleg van een fietstunnel bij de spoorovergang Stationsstraat/ Kerkstraat te Velp willen wij als Fietsersbond Rheden-Rozendaal het volgende onder de aandacht brengen.

We betreuren ten zeerste dat B&W willen afzien van de aanleg van de fietsers/voetgangerstunnel bij de spoorwegovergang Stationsstraat/Kerkstraat te Velp.

Het sluiten van de overgang zal ongetwijfeld de veiligheid ter plekke ten goede komen. Er zijn bij Pro Rail meerdere meldingen binnen gekomen over onveilig gedrag van mensen die deze spoorwegovergang ook oversteken als de bomen al sluiten en de bellen al rinkelen om hun trein te halen. . Door de te verwachten toename van zowel treinreizigers als (goederen)treinen zullen deze ongewenste situaties vaker gaan voorkomen met een steeds groter risico op ernstige ongelukken.

Zoals u bekend is heeft de gemeenteraad op uw voorstel ingestemd met het realiseren van een Snelfietsroute Arnhem-Dieren. Het is opvallend dat hierover niets te lezen valt in uw voorstel aan de gemeenteraad. De gemeente draagt aanzienlijke middelen bij aan deze route die in 2017 verder in uitvoering komt. In de realiteit houdt de aanleg van de route in, dat op de fietsroute de fietser voorrang heeft op het gemotoriseerd verkeer. Ter plekke van de tunnel betekent dit dat o.a. automobilisten, komende van de Stationsstraat, hier voorrang moeten verlenen op het fietsverkeer. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. De oorzaak hiervan zijn de stilstaande auto’s op de overgang, die daar ter plekke voorrang moeten verlenen aan fietsers en dus het gemotoriseerd verkeer plotseling moet stoppen. De enige oplossing hiervoor is en blijft de fiets-en voetgangerstunnel. In speciale gevallen vereist de aanleg van een snelfietsroute dat er (bij uitzondering als minimum-eis) 1 oversteek per kilometer moet zijn waar de fietser de auto voorrang moet verlenen. Op basis van deze eis zou het afzien van de aanleg van de fietstunnel betekenen dat de fietser ter hoogte van de Pres. Kennedylaan voorrang moet krijgen, met ook daar dus gevaarlijke situaties waar auto’s ook plotseling moeten stoppen en het spoor blokkeren.
Een van de standaard-voorwaarden van een snelle fietsroute is verder ook dat de route
“obstakelvrij” behoort te zijn, met andere woorden: het niet toelaten van een tunnel
onder het spoor ter plaatse frustreert deze eis.

De aanleg van een fietstunnel zal meteen de aanleiding kunnen zijn om het gehele
Stationsgebied grondig te renoveren en te moderniseren, zo wordt ook in het Voorlopig Ontwerp van de snelfietsroute (bureau Witteveen + Bos d.d. 17 -1-2017) aangegeven. Op dit moment is het sterk verouderd en niet meer van deze tijd. Dit ook met het oog op de te verwachten sterke groei van het treinverkeer (IJssellijn, vracht-treinen) en daarmee het aantal treinreizigers en de daarbij behorende parkeerproblemen (kijk daarvoor bijv. naar de jarenlange parkeerproblematiek bij het station Dieren). De wachttijden voor de fietsers die willen oversteken zullen daardoor toenemen en de problematiek wordt zo alleen maar groter.

Zoals u in uw voorstel aangeeft drukt de aanleg van een fietstunnel niet op de financiën van de gemeente. De kosten daarvan zijn voor rekening van het ministerie.
De tunnel is als knelpunt en dus mogelijke investering opgenomen in de begroting van de snelfietsroute. Het zoeken van een alternatieve plek voor de tunnel heeft het voordeel dat aan de belangen van de bewoners van de wijk maar ook van de gebruikers van de Snelfietsroute wordt voldaan.

Samenvattend
– In uw collegevoorstel wordt geen melding gemaakt van de aanleg van de snelfietsroute.
– Wij pleiten er voor dat u dit meeneemt in uw overwegingen. De argumenten die hiervoor
gelden zijn genoemd in bovenstaande overwegingen
– We vragen u te bevorderen dat de werkgroep die de Snelfietsroute begeleidt (waarin u ook
bent vertegenwoordigd) een alternatieve oversteek van de spoorbaan zoekt die ervoor zorgt
dat de Snelfietsroute-gebruikers zonder belemmeringen de spoorbaan kunnen kruisen.

Bestuur Fietsersbond afdeling Rheden-Rozendaal

 

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *