Welke partij kiest voor de fiets?

De fiets in verkiezingsprogramma’s gemeente Rheden

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling Rheden Rozendaal van de Fietsersbond heeft alle verkiezingsprogramma’s bekeken. Per partij leest u hieronder wat de verschillende partijen melden over de fiets.  De meest uitgebreide versie van het verkiezingsprogramma is hiervoor onderzocht.

 

Binnenkort zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling Rheden Rozendaal van de Fietsersbond heeft alle verkiezingsprogramma’s bekeken. Per partij leest u hieronder wat de verschillende partijen melden over de fiets.

SP

“…Het beleid zal gericht moeten zijn op zoveel mogelijk stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer. Veilig kunnen recreëren in een verkeersluwe omgeving moet zoveel mogelijk de inzet zijn. De faciliteiten voor fietsverkeer, dagelijks en recreatief, horen optimaal te zijn…”

“…Fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de fietsstallingen, moeten op orde zijn…”

“Uitbreiden (snel-)fietspadennet en handhaven van de kwaliteit van fietspaden. ”

Bron

D66

“D66 bevordert het gebruik van fietsen over veilige en snelle fietspaden en pleit voor parkeerverboden voor scholen en andere zinvolle maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen.”

” Het verder invoeren van laadpalen, ook voor fietsen, brommers, scooters e.d., wordt bevorderd. Wij vinden dat een laadpaal altijd in de buurt moet zijn. In de dorpen, langs de toeristische (fiets)routes en op de Posbank.”

“In Laag Soeren willen we geen vrachtwagens meer door het dorp en veilige fietsovergangen op de Harderwijkerweg.”

“D66 is voor een goed fietsnetwerk. Wij willen snelle fietspaden voor woon-werk verkeer en schoolverkeer, maar ook fietspaden langs bijzondere plekken in onze gemeente voor recreanten. D66 vindt het vreemd dat fietspaden langs de IJssel zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde niet doorlopen. Op veel andere plekken in Nederland is het wel mogelijk langs rivieren te fietsen. Ons inziens biedt een doorlopende, aantrekkelijke fietsroute langs de IJssel mogelijkheden om de bezoekersstroom tussen de Veluwe en de uiterwaarden te stimuleren. De IJssel wordt dan ook meer zichtbaar in onze gemeente.

• Doortrekken van het fietspad aan de Noordzijde van de IJssel, langs Rheden naar de Havikerwaard om een boost te geven aan de bereikbaarheid en belevingsmogelijkheden van de IJsseloevers en het toerisme;
• Goede fietsenstallingen in de hoofdstraat van Velp en bij het Callunaplein in Dieren stimuleren inwoners om met de fiets te komen winkelen;
• In overleg met lokale ondernemers willen wij een wit fietsenplan (deelfiets) ontwikkelen;
• Het snelfietspad Dieren – Arnhem moet snel wordt gerealiseerd;
• D66 stimuleert het gebruik van de fiets door het bieden van goede, veilige en snelle fietspaden. Een ander systeem van het gebruik van stoplichten en lichtgeleidingssystemen kan hier een bijdrage aan leveren (denk aan bochten, voorrang, e.d.);
• Wij willen duurzame verlichting langs (een deel van) de fietspaden, zoals bijvoorbeeld op de Doesburgse en Ellecomsedijk.”

Bron

PvdA

“Knelpunten in het fietsverkeer oplossen die de Fietsersbond heeft opgespoord”

Bron

Groen Links

“De fiets krijgt letterlijk en figuurlijk voorrang, onder meer door de waarborging van een goede fietsinfrastructuur”

“In de openbare ruimte krijgen fietsers en voetgangers prioriteit. Gemotoriseerd verkeer is ‘te gast’ en wordt zoveel mogelijk gescheiden van ander verkeer. Voorzieningen zijn goed en veilig te voet en per fiets bereikbaar. ”

“Om de fiets te stimuleren worden bij elke nieuwe weginrichting de obstakels voor fietsers zo veel mogelijk uit de weg geruimd. Voor de korte afstanden moet de fiets de norm worden. Daarnaast zet GroenLinks in op de optimale uitvoering van de fietssnelweg tussen Dieren en Arnhem. Fiets- en wandelpaden worden goed onderhouden. In de winter worden ook hoofdfietsroutes en veelbelopen trottoirs gestrooid. ”

“De openbare ruimte rond scholen worden kindvriendelijk ingericht en er komen korte en veilige loop- en fietsroutes naar scholen.”

Bron

GPR Burgerbelangen

“Snelfietsroutes horen zo min mogelijk confrontaties met gemotoriseerd verkeer op te leveren. Wij hebben zorgen over het kruisen van de Kennedylaan in Velp. ”

“Wandelroutes, ommetjes, fietspaden en de IJssel, die zorgen voor een gemêleerd aanbod, uit te breiden. Uitbreidingen mogen niet ten koste gaan van de reeds bestaande recreatievoorzieningen.”

Bron

CDA

“Veel recreanten genieten op de fiets van onze prachtige omgeving. Het verder uitbouwen van de recreatieve fietsvoorzieningen is dan ook wenselijk. ”

“Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en veilige snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Gemeenten moeten daarom zorgen dat mensen van alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen. ”

“De gemeente zorgt voor een goede fietsveiligheid langs de Middachterallee, incl. goede verlichting”

“De oversteek van het nieuwe fietspad Schoonoordpad bij de Ellecomsche dijk moet veiliger worden gemaakt middels een middengeleider.”

“Het kruispunt Wilhelminaweg / Spankerenseweg / Buitensingel (Dieren) moet fietsveiliger worden gemaakt”

“Realiseren van een veilige fietsverbinding van (Laag Soeren) en naar Dieren (inrichting, verlichting)”

Bron

VVD

” Onze inwoners (van Velp) willen meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat kan door het laden en lossen bij voorkeur voor- of na openingstijden plaats te laten vinden. Gezien de verkeersstromen en het aantal verkeersbewegingen zien wij geen mogelijkheid de Hoofdstraat in zijn geheel af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer. ”

“Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en de speedbike. We willen flexibel in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen goede fietsroutes, goede verlichting en voldoende goed bereikbare stallingruimtes bij voorzieningen. De aanleg van de snelfietsroute DierenArnhem moet in de periode 2018-2020 gerealiseerd worden. Wij kunnen ons voorstellen dat binnen het dorp Velp de snelfietsroute een andere functie krijgt wanneer de
leefbaarheid van de inwoners in het geding komt.”

“De school is goed en veilig bereikbaar voor alle kinderen en hun ouders. Dat betekent optimale veilige mogelijkheden om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Wij willen samen met de scholen en ouders/verzorgers onderzoeken of hier nog verbetermogelijkheden zijn.”

Bron

ChristenUnie

“Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en financieel aantrekkelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. ”

” Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer”

“Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op optimale fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer. ”

“In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto: het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer, deelauto’s en fietsverkeer. ”

“Recreatiegebieden in en om de stad, investeringen in wandel- en fietsgebieden. ”

“De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden. ”

“In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: snelfietspaden, veiligheid, parkeren, fiets delen en elektrisch fietsen.”

“OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten.”

“Bij de aanleg en het onderhoud van transferia moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik. ”

“Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken. Waar de verkeersveiligheid niet in geding is, worden deze paaltjes verwijderd. ”

“Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.”

“De gemeente Rheden geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen”

Bron

 

 

 

Categorieën