Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering Fietsersbond Rheden-Rozendaal

Dit is een concept verslag en zal bij de volgende ledenvergadering in januari 2020 definitief vastgesteld worden.

d.d. 18 januari 2019

Aanwezig: Paul Akkerman, Eddy Beekman, Kuny Bouman, Freek te Brinke (voorzitter), Anneke Goedhart, Anja de Graaf, Frederik Groeman, Hiske Feenstra (notulen), Jantien Heuvelink, Ina Hooghordel, Paul van Roekel, Gerda Schotanus, Jan Schuuring, Wilco Sjouke.

Afwezig m.k.: Max Booy, Theo van Hees, Wytse Noordhof, Raymond Schuurkes

Opening: De voorzitter opent de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Mededelingen: geen

Notulen: De notulen van de vorige ALV (d.d. 20-09-2017) zijn akkoord.

Jaarverslag: Complimenten aan de voorzitter voor het prettig leesbare verslag. Vraag van Kuny Bouman: om welke ‘Zuiderparallelweg’ gaat het? De Zuider Parallelweg in Velp (twee woorden, merkt Ina Hooghordel op) in Velp, dit wordt toegevoegd (en aangepast) in verslag.

Conclusie bestuur obv jaarverslag: Er is veel onderhanden, het contact met de gemeente is gelukkig weer op volle sterkte. Ina merkt op dat de samenwerking met de lokale afdeling van COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden van Ouderen) ontbreekt. Freek licht toe dat deze is opgestart, maar dat de vergadering daarna niet doorging. We worden volgende keer graag weer uitgenodigd.

Mededelingen vanuit gemeente: Eddy Beekman vertelt dat het overleg met Fietsersbond het afgelopen jaar helaas stil is komen te liggen, met als oorzaak de stroperigheid van meerdere projecten, de nieuw aangetreden wethouders, het ingediende bezwaar bij Raad van State (inzake Snelfietsroute, binnen 2 maanden van nu waarschijnlijk uitspraak). Wat er afgelopen jaar zoal is aangepakt/opgeleverd: rotonde Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg, Nordlaan, verlichting De Beemd, groot onderhoud bewegwijzering, veilige schoolroutes (belijning Doesburgsedijk). Vraag: komt er verlichting op het fietspad Ellecom-Doesburg? Eddy antwoordt dat dit een provinciale weg is, dus geen zaak voor de gemeente.

Ook in 2019 staat er van alles te gebeuren op fietsgebied. Groenestraat Rheden: ruimere spoorwegovergang, geen voorrangsweg meer na stationsgebied (snelheidsbeperkend). En eindelijk: verharding Schapenbergerweg (tot aan Lange Juffer). Los daarvan: overgang Lange Juffer gaat dicht, wordt verplaatst naar Hofstetterlaan. Daarna taak van ProRail om fietspad erheen aan te leggen. Daarnaast zullen meerdere mutaties bij overgangen plaatsvinden, maar pas op langere termijn (uitvoering heeft vertraging opgelopen bij ProRail). Havikerwaard: wens is vrijliggend fietspad, deze mogelijkheid wordt opnieuw bekeken, maar is erg duur. Het nieuwe fietspad wordt druk befietst, dat is goed nieuws. Oversteek over N317 is gewenst, staat op de planning (provinciale aangelegenheid). Aanleg fietspad zuidzijde Badhuislaan te Laag-Soeren, extra overweg nodig (over VSM-spoor). Afsluiting Doesburgsedijk: hier wordt in mei over besloten door de gemeenteraad (fietsoversteek is nu onveilig). Kanaalweg staat ook op de planning, eerst moet de tunnel klaar. De Steeg: onderzoek naar weghalen verkeerslichten kruispunt.

Vraag: Komt er een fietsbrug over de IJssel? Hier wordt over meegedacht door gemeente. Is enorme investering.

Vraag: Wat gebeurt er met de fietspaden in de Velperwaarden? Deze zijn tijdelijk niet toegankelijk, maar komen weer terug.

Ina vertelt over de samenwerking met COSBO, die is nuttig want de vereniging heeft zo’n 1200 leden in gemeenten Rheden-Rozendaal. Mobicon gaat de fietscursussen organiseren, gesubsidieerd. Dit jaar was er helaas een lage opkomst, want er was geen brief gestuurd. Daarom dit jaar toch maar weer werving door gemeente. Er worden ook weer fietslessen voor kinderen georganiseerd. Samenwerking tussen verschillende partijen is belangrijk hierbij, onze doelgroepen zijn dezelfde.

Traverse Dieren: Het bestuur heeft route getest, en heeft naar aanleiding van de ervaren knelpunten een persbericht uitgedaan, met als resultaat dat we als afdeling nu weer actief in gesprek zijn met beleidsmakers. Binnenkort volgt een gesprek met de wethouders over knelpunten. Bijvoorbeeld: fietsgoten station, verlichting langs Het Rhedens.

Snelfietsroute: Dit project ligt tijdelijk stil ivm bezwaarprocedure. We worden actief betrokken bij de (provinciale) overleggen hierover. Ons standpunt blijft dat oorspronkelijke route de beste optie is.

Financieel jaarverslag: Terugblik 2018: 355 begroot, 91 uitgegeven. Overschot vloeit terug naar algemene middelen Landelijke Fietsersbond. Vooruitblik 2019: 400 euro begroot. De vergadering gaat akkoord, geen vragen.

Activiteiten 2019: Snelfietsroute, Traverse, nieuwe projecten zoals genoemd door gemeente

Bestuurssamenstelling: Frederik Groeman is onze nieuwe penningmeester. Onze voorzitter Freek te Brinke gaat verhuizen naar een andere gemeente en is daarna dus geen lid meer van onze afdeling. Paul Akkerman (oud-voorzitter) stelt zich beschikbaar als opvolger. Opmerking van Kuny: Deze wijziging had vooraf aangekondigd moeten worden. Het bestuur beaamt dit, en zal hier voortaan beter mee omgaan. Besluit: de vrijgekomen bestuursfunctie wordt bekendgemaakt in de eerstvolgende nieuwsbrief, leden kunnen zich melden als zij interesse hebben in het voorzitterschap. Tijdens de volgende ALV (januari 2020) wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Tot die tijd neemt Paul Akkerman het voorzittersschap waar.

Paul neemt de vergadering over en bedankt Freek voor zijn inzet van de afgelopen jaren – met speciale aandacht voor de verhalen ‘uit de winkel’, waardoor wij goed op de hoogte waren van wat er speelde onder de fietsende klanten uit Dieren en ommestreken. Onder luid applaus neemt Freek een bedankje in ontvangst.

Rondvraag:

Sluiting: De voorzitter a.i. sluit de vergadering, het is tijd voor de fietsquiz!

Categorieën